Souhlas se zpracováním osobních údajů podle „GDPR“

Vážení stávající i budoucí klienti, partneři a spolupracovníci,
dovolujeme si vás upozornit, že společnost Surge Sports Advidsing, s.r.o. se sídlem České
mládeže 1096, 460 06 Liberec, IČ 25415077, (dále jen „společnost“) jako Správce v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 „O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen „Nařízení“)
zpracovává a spravuje osobní údaje svých klientů, partnerů a spolupracovníků, pokud jí
jsou poskytnuty, například v rozsahu uvedeném na přihlášce k účasti na akcích nebo
v rámci jiné komunikace se „společností“. Dále upozorňujeme, že jsou na akcích
pořádaných „společností“ pořizovány záznamy v podobě fotografií a multimediálních
záznamů, které mohou mít charakter osobních údajů a mohou sloužit k prezentaci akce
jako celku, jejich jednotlivých účastníků i organizátorů ve veřejném i mediálním
prostoru a k dalším činnostem směřujícím k naplnění účelu akce a záměrů
„společnosti“.
Pořízené záznamy i osobní údaje získané z přihlášky budou zpracovávány a uchovávány dle
zásad a požadavků „Nařízení“, doba jejich uchování nepřekročí dobu nezbytně nutnou pro
naplnění daného účelu a nebudou použity k jiným, než v tomto souhlasu uvedeným účelům.
Zvláště upozorňujeme na skutečnost, že uvedené osobní údaje budou poskytovány s vysokou
pravděpodobností subjektům registrovaným a činným mimo působnost „Nařízení“. To
„společnost“ nezbavuje její povinnosti postupovat podle tohoto „Nařízení“ a níže uvedeného
souhlasu.
Tento, níže uvedený souhlas bude po podpisu fyzicky uložen na místě, které svým
zabezpečením odpovídá požadavkům „Nařízení“. „Společnost“ bude do budoucna hledat
cestu, souladnou s „Nařízením“, která by existenci „papírových“ souhlasů vyloučila nebo
omezila na minimum. Do podpisu souhlasu je společnost oprávněná předpokládat, že souhlas
byl předběžně udělen zasláním přihlášky po seznámení se s tímto výše uvedeným textem na
webu společnosti.
„Společnost“ upozorňuje v souladu s Nařízením, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat a to
způsobem stejně snadným a nejlépe i stejnou cestou, jakým byl udělen. K odstranění osobních
údajů v takovém případě dochází po pominutí účelu zpracování či pominutí právních důvodů
pro uchování osobních údajů.
„Společnost“ v souladu s „Nařízením“ dává možnost všem svým klientům, partnerům a
spolupracovníkům, aby se na ni obraceli se svými dotazy a připomínkami, týkajícími se
kvality péče o jejich osobní údaje. Mohou tak učinit písemně na adresu společnosti nebo je
jim k dispozici emailová adresa info@surgesportsadvising.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů podle „GDPR“
Já, ............................................................................ nar...............................
níže podepsaný nebo zastoupený níže podepsaným ........................................................................... nar...............................
ve smyslu obecného „Nařízení“ o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) uděluji svůj souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů.
Svůj souhlas poskytuji pouze pro kategorie osobních údajů a zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro pořádání a prezentaci mé osoby, akce a dalších níže uvedených účelů.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) „Nařízení“ zpracoval Správce moje:
• fotografie,
• videa,
• zvukové záznamy,
• sportovní výsledky
• údaje uvedené na přihlášce na akci nebo mnou
• jiné a jinak poskytnuté moje osobní údaje.
za účelem:
• marketingu a prezentace ve veřejném prostoru obecně
• marketingu a prezentace v klasických i nových médiích
• prezentace ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech
• předání údajů partnerským organizacím s cílem naplnění účelu akce
• předání údajů orgánům veřejné moci na základě jejich žádosti
• zpracování účetní a daňové dokumentace
• naléhavé potřeby při ohrožení zdraví a bezpečnosti účastníků akce

V souvislosti s poskytnutím tohoto souhlasu jsem si vědom svých práv, zejména práva tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, dále práva přístupu k těmto údajům, práva na jejich opravu. Rovněž jsem si vědom toho, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a svého práva na sdělení Správce o tom, které osobní údaje jsou zpracovávány a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, že jsem si vědom toho, že pokud zjistím, nebo se budu domnívat, že Správce nakládá s uvedenými osobními údaji způsobem, který je v rozporu s duchem nebo literou „Nařízení“, mohu požádat Správce o vysvětlení, nápravu nebo odstranění skutečného nebo domnělého stavu, případně podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu, námitky, žádost o vysvětlení nebo nápravu je možno zaslat na výše uvedenou adresu společnosti, jako správce osobních údajů, nebo na e-mail: info@surgesportsadvising.cz
V..................... dne......................
.............................................................................
podpis klienta, partnera, spolupracovníka nebo jeho zákonného zástupce

Surge Sports Advising, s.r.o.
České mládeže 1096
Liberec VI - Rochlice
PSČ: 460 06
IČ: 254 15 077
DIČ: CZ25415077
zapsána v OR MěstS v Praze, oddíl C, vložka 267890